لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 آرمان گهر سیرجان 0 شهرداري همدان 0 1400/08/09 14:45
week 20 شهرداري همدان 0 آرمان گهر سیرجان 2 1400/12/14 14:45