لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 شهيد قندي يزد 4 عقاب تهران 0 1400/08/23 14:00
week 14 عقاب تهران 0 شهيد قندي يزد 1 1400/12/09 14:15
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 عقاب تهران 1 شهيد قندي يزد 0 1399/12/11 14:15
week 24 شهيد قندي يزد 1 عقاب تهران 1 1400/04/01 20:30