لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نیروی زمینی تهران 1 مناطق نفت خيز جنوب 0 1400/10/21 13:30
week 23 مناطق نفت خيز جنوب 1 نیروی زمینی تهران 1 1401/02/20 17:00