لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 شهرداري همدان 1 سايپـا تهران 1 1400/11/13 14:00
week 34 سايپـا تهران 2 شهرداري همدان 1 1401/03/17 18:30