لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 شاهين شهرداري بوشهر 0 استقلال ملاثاني 1 1400/11/03 14:00
week 32 استقلال ملاثاني 1 شاهين شهرداري بوشهر 0 1401/03/06 19:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 استقلال ملاثاني 1 شاهين شهرداري بوشهر 1 1399/12/17 15:15
week 34 شاهين شهرداري بوشهر 0 استقلال ملاثاني 2 1400/04/28 19:45