لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 قشقایی شیراز 0 خيبر خرم آباد 1 1400/11/03 14:00
week 32 خيبر خرم آباد 0 قشقایی شیراز 0 1401/03/06 19:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 قشقایی شیراز 0 خيبر خرم آباد 0 1399/10/02 14:00
week 23 خيبر خرم آباد 5 قشقایی شیراز 1 1400/02/18 20:30