لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال خوزستان 1 شهرداري همدان 0 1400/10/11 14:00
week 29 شهرداري همدان 1 استقلال خوزستان 0 1401/02/20 19:30