لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شهيد قندي يزد 0 شهرداري نوشهر 0 1400/09/06 15:00
week 16 شهرداري نوشهر 1 شهيد قندي يزد 1 1400/12/20 14:30