لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 نود اروميه 1 گل ریحان البرز 0 1400/09/06 15:00
week 16 گل ریحان البرز 0 نود اروميه 3
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 نود اروميه 0 گل ریحان البرز 0 1399/09/09 14:45
week 19 گل ریحان البرز 0 نود اروميه 1 1400/01/18 16:30