لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 شهرداري نوشهر 1 اترک بجنورد 1 1400/08/29 14:00
week 15 اترک بجنورد 0 شهرداري نوشهر 2 1400/12/14 14:15