لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 عقاب تهران 0 ون پارس نقش جهان 0 1400/08/29 14:00
week 15 ون پارس نقش جهان 1 عقاب تهران 1 1400/12/14 14:30