لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 شهرداری ماهشهر 0 پيام توس مشهد 1 1400/08/30 14:15
week 15 پيام توس مشهد 2 شهرداری ماهشهر 2 1400/12/13 14:15