لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سايپـا تهران 1 خوشه طلايي ساوه 1 1400/09/01 14:15
week 24 خوشه طلايي ساوه 0 سايپـا تهران 0 1401/01/16 20:00