لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 یزد لوله 1 ون پارس نقش جهان 2 1400/02/18 20:30
week 12 ون پارس نقش جهان 1 یزد لوله 1 1400/04/17 20:30