لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 صنعت ابریشم اصفهان 0 فولاد سپاهان نوين اصفهان 2 1400/02/18 20:45
week 12 فولاد سپاهان نوين اصفهان 3 صنعت ابریشم اصفهان 1 1400/04/17 20:30