لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 شهرداري نوشهر 4 مقاومت تهران 1 1400/03/23 18:30
week 18 مقاومت تهران 2 شهرداري نوشهر 1 1400/05/19 20:00