لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال شوش 2 خليج فارس ميناب 3 1400/03/18 19:45
week 17 خليج فارس ميناب 2 استقلال شوش 2 1400/05/14 20:00