لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 استقلال شوش 1 ون پارس نقش جهان 0 1400/03/05 19:35
week 15 ون پارس نقش جهان 1 استقلال شوش 1 1400/05/02 20:30