لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 ون پارس نقش جهان 1 صنعت ابریشم اصفهان 0 1400/02/24 19:20
week 13 صنعت ابریشم اصفهان 0 ون پارس نقش جهان 2 1400/04/22 19:30