لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 مقاومت تهران 3 دریای حربده محمودآباد 1 1400/01/08 16:30