لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 استقلال خوزستان 4 استقلال اهواز 0 1394/08/04 17:00 غدیر
week 25 استقلال اهواز 0 استقلال خوزستان 1 1395/01/20 17:00 تختي