لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 استقلال اهواز 0 تراکتور تبریز 2 1394/09/26 15:00 تختي
week 30 تراکتور تبریز 5 استقلال اهواز 0 1395/02/24 18:00 یادگار امام
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 استقلال اهواز 2 تراکتور تبریز 3 1388/08/15
week 33 تراکتور تبریز 2 استقلال اهواز 1 1389/02/16