لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 ملوان بندر انزلي 1 نفت مسجد سلیمان 0 1401/10/15 16:00
week 30 نفت مسجد سلیمان 5 ملوان بندر انزلي 1 1402/02/28
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 25 ملوان بندر انزلي 1 نفت مسجد سلیمان 1 1396/12/06 14:15
week 8 نفت مسجد سلیمان 2 ملوان بندر انزلي 2 1396/07/18
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 ملوان بندر انزلي 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/09/24
week 34 نفت مسجد سلیمان 1 ملوان بندر انزلي 1 1396/02/11
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 نفت مسجد سلیمان 3 ملوان بندر انزلي 2 1393/08/29 15:00
week 30 ملوان بندر انزلي 1 نفت مسجد سلیمان 0 1394/02/25 19:30