لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 راه آهن تهران 0 پيکان تهران 0 1393/08/15 15:15
week 29 پيکان تهران 2 راه آهن تهران 3 1394/02/20 18:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 راه آهن تهران 1 پيکان تهران 0 1391/07/13
week 28 پيکان تهران 2 راه آهن تهران 4 1391/12/11
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 راه آهن تهران 0 پيکان تهران 0 1389/09/08
week 33 پيکان تهران 1 راه آهن تهران 0 1390/02/25
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 پيکان تهران 1 راه آهن تهران 1 1388/08/10
week 32 راه آهن تهران 3 پيکان تهران 0 1389/02/12
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 راه آهن تهران 1 پيکان تهران 4 1387/06/22
week 23 پيکان تهران 0 راه آهن تهران 1 1387/11/04
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پيکان تهران 2 راه آهن تهران 2 1386/07/13
week 25 راه آهن تهران 5 پيکان تهران 0 1386/12/21
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 راه آهن تهران 1 پيکان تهران 2 1385/07/06
week 19 پيکان تهران 0 راه آهن تهران 0 1385/11/27