لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 ذوب آهن اصفهان 2 فجر سپاسي شیراز 0 1400/10/13 16:15
week 28 فجر سپاسي شیراز 0 ذوب آهن اصفهان 1 1401/02/29 20:00
لیگ 96972
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week ذوب آهن اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1396/06/17 18:45
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 فجر سپاسي شیراز 0 ذوب آهن اصفهان 0 1392/07/11 16:00
week 27 ذوب آهن اصفهان 0 فجر سپاسي شیراز 1 1392/11/27 15:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 فجر سپاسي شیراز 3 ذوب آهن اصفهان 0 1391/04/29
week 18 ذوب آهن اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1391/10/05
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 ذوب آهن اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1390/09/12
week 32 فجر سپاسي شیراز 0 ذوب آهن اصفهان 0 1391/02/08
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 فجر سپاسي شیراز 0 ذوب آهن اصفهان 2 1388/08/11
week 32 ذوب آهن اصفهان 2 فجر سپاسي شیراز 0 1389/02/12
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 فجر سپاسي شیراز 0 ذوب آهن اصفهان 2 1387/07/30
week 28 ذوب آهن اصفهان 3 فجر سپاسي شیراز 1 1387/12/04
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 ذوب آهن اصفهان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1386/08/18
week 30 فجر سپاسي شیراز 1 ذوب آهن اصفهان 4 1387/02/12
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 فجر سپاسي شیراز 1 ذوب آهن اصفهان 0 1385/07/11
week 20 ذوب آهن اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1385/12/04
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 فجر سپاسي شیراز 0 ذوب آهن اصفهان 0 1384/07/08
week 20 ذوب آهن اصفهان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1384/11/07
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 ذوب آهن اصفهان 0 فجر سپاسي شیراز 0
week 27 فجر سپاسي شیراز 0 ذوب آهن اصفهان 0
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فجر سپاسي شیراز 1 ذوب آهن اصفهان 2 1381/09/15
week 19 ذوب آهن اصفهان 0 فجر سپاسي شیراز 1 1382/01/25