لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 هوادار تهران 2 پدیده مشهد 0 1400/08/14 16:00
week 19 پدیده مشهد 0 هوادار تهران 1 1400/12/04 14:30