لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 فجر سپاسي شیراز 0 گل گهر سیرجان 1 1400/08/03 16:00
week 17 گل گهر سیرجان 2 فجر سپاسي شیراز 0 1400/11/24 15:00
لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 فجر سپاسي شیراز 1 گل گهر سیرجان 2 1396/07/18
week 25 گل گهر سیرجان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1396/12/06 14:15
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 فجر سپاسي شیراز 0 گل گهر سیرجان 2 1395/07/02
week 25 گل گهر سیرجان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/12/02
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 33 فجر سپاسي شیراز 1 گل گهر سیرجان 1 1395/01/23
week 14 گل گهر سیرجان 0 فجر سپاسي شیراز 0 1394/08/18