لیگ 98992
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week نفت مسجد سلیمان 3 شاهين بوشهر 2 1398/10/02 16:45
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 نفت مسجد سلیمان 1 شاهين بوشهر 0 1398/07/29 17:00
week 22 شاهين بوشهر 2 نفت مسجد سلیمان 2 1399/04/08 21:00