لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 تراکتور تبریز 0 شاهين بوشهر 0 1398/09/14 15:30
week 28 شاهين بوشهر 0 تراکتور تبریز 0 1399/05/20 20:30
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 تراکتور تبریز 1 شاهين بوشهر 0 1390/05/20
week 20 شاهين بوشهر 0 تراکتور تبریز 3 1390/10/25
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 شاهين بوشهر 0 تراکتور تبریز 0 1389/05/27
week 22 تراکتور تبریز 2 شاهين بوشهر 1 1389/11/24
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شاهين بوشهر 2 تراکتور تبریز 4 1388/05/30
week 20 تراکتور تبریز 1 شاهين بوشهر 1 1388/09/27