لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 ذوب آهن اصفهان 2 شاهين بوشهر 0 1398/08/10 18:00
week 24 شاهين بوشهر 1 ذوب آهن اصفهان 5 1399/04/20 21:00
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 شاهين بوشهر 1 ذوب آهن اصفهان 1 1390/06/30
week 24 ذوب آهن اصفهان 1 شاهين بوشهر 0 1390/11/14
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 شاهين بوشهر 1 ذوب آهن اصفهان 1 1389/07/18
week 27 ذوب آهن اصفهان 2 شاهين بوشهر 1 1389/12/29
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 شاهين بوشهر 1 ذوب آهن اصفهان 1 1388/07/19
week 28 ذوب آهن اصفهان 1 شاهين بوشهر 0 1388/12/14