لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week گل گهر سیرجان 3 پارس جنوبي جم 0 1400/02/09 20:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 گل گهر سیرجان 1 پارس جنوبي جم 1 1398/06/22 19:15
week 18 پارس جنوبي جم 1 گل گهر سیرجان 1 1398/11/11 14:45
لیگ 95963
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 31 گل گهر سیرجان 0 پارس جنوبي جم 1 1396/01/22
week 14 پارس جنوبي جم 2 گل گهر سیرجان 0 1395/09/03