لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 نفت تهران 0 پارس جنوبي جم 0 1396/09/10 15:00 تختی
week 29 پارس جنوبي جم 3 نفت تهران 0 1397/02/02 18:00 تختی