لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 نفت تهران 2 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/31 17:30 تختی
week 22 ماشین سازی تبریز 0 نفت تهران 2 1395/11/30 14:00 یادگار امام