لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 مس رفسنجان 0 شمس آذر قزوین 3 1402/05/31 19:00