لیگ 99005
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پاراگ تهران 2 پیشگامان فنون پارس 2 1400/02/23 19:25
week 13 پیشگامان فنون پارس 0 پاراگ تهران 1 1400/04/22 19:30