لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال خوزستان 2 سیاه جامگان 1 1396/08/11 17:00 غدیر
week 26 سیاه جامگان 0 استقلال خوزستان 1 1397/01/10 17:00
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال خوزستان 0 سیاه جامگان 0 1395/09/04 17:45 غدیر
week 26 سیاه جامگان 2 استقلال خوزستان 1 1396/01/16 16:00 ثامن الائمه
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سیاه جامگان 0 استقلال خوزستان 1 1394/07/02 15:30 ثامن الائمه
week 22 استقلال خوزستان 2 سیاه جامگان 1 1394/12/13 16:00 غدیر