لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال خوزستان 0 تراکتور تبریز 1 1402/06/11 21:30
week 18 تراکتور تبریز 2 استقلال خوزستان 0 1402/12/09 15:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 تراکتور تبریز 6 استقلال خوزستان 0 1397/07/06 17:40
week 23 استقلال خوزستان 0 تراکتور تبریز 3 1398/01/10 19:00
لیگ 96972
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال خوزستان 0 تراکتور تبریز 0 1396/09/28 14:30
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال خوزستان 1 تراکتور تبریز 0 1396/05/05 21:00 غدیر
week 16 تراکتور تبریز 3 استقلال خوزستان 0 1396/10/03 14:30 یادگار امام
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 تراکتور تبریز 2 استقلال خوزستان 2 1395/05/04 18:00 اختصاصی تراکتورسازی
week 16 استقلال خوزستان 0 تراکتور تبریز 1 1395/10/23 15:30 غدیر
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 تراکتور تبریز 0 استقلال خوزستان 0 1394/06/04 18:15 یادگار امام
week 20 استقلال خوزستان 1 تراکتور تبریز 1 1394/11/23 15:00 غدیر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 استقلال خوزستان 2 تراکتور تبریز 2 1393/06/27 18:40
week 24 تراکتور تبریز 3 استقلال خوزستان 0 1394/01/14 17:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 استقلال خوزستان 1 تراکتور تبریز 4 1392/08/05 15:30
week 29 تراکتور تبریز 1 استقلال خوزستان 0 1393/01/17 17:30