لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 نفت تهران 2 راه آهن تهران 0 1394/07/29 16:45 تختی
week 24 راه آهن تهران 0 نفت تهران 1 1395/01/15 17:30 شهدا
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 نفت تهران 1 راه آهن تهران 2 1393/05/16 18:00
week 17 راه آهن تهران 0 نفت تهران 1 1393/09/20 15:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 نفت تهران 2 راه آهن تهران 1 1392/05/20 19:45
week 19 راه آهن تهران 1 نفت تهران 3 1392/09/29 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 نفت تهران 1 راه آهن تهران 1 1391/04/29
week 18 راه آهن تهران 0 نفت تهران 1 1391/10/05
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 نفت تهران 2 راه آهن تهران 2 1390/05/26
week 21 راه آهن تهران 2 نفت تهران 1 1390/10/30
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 نفت تهران 1 راه آهن تهران 0 1389/08/21
week 32 راه آهن تهران 1 نفت تهران 0 1390/02/09