لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 صباي قم 0 استقلال اهواز 0 1394/05/08 19:35 یادگار امام
week 16 استقلال اهواز 0 صباي قم 3 1394/10/06 15:00 تختي
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 استقلال اهواز 0 صباي قم 1 1336/02/02
week 23 صباي قم 2 استقلال اهواز 0 1388/10/25
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 صباي قم 2 استقلال اهواز 0 1387/07/16
week 27 استقلال اهواز 1 صباي قم 1 1387/11/30
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 صباي قم 2 استقلال اهواز 2 1386/07/13
week 25 استقلال اهواز 4 صباي قم 1 1386/12/27
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال اهواز 2 صباي قم 0 1385/06/18
week 16 صباي قم 1 استقلال اهواز 0 1385/11/06
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 صباي قم 0 استقلال اهواز 4 1384/06/31
week 19 استقلال اهواز 1 صباي قم 0 1384/10/29
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 صباي قم 0 استقلال اهواز 0
week 19 استقلال اهواز 1 صباي قم 0