لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پرسپولیس تهران 1 استقلال اهواز 0 1394/08/30 16:20 آزادی
week 27 استقلال اهواز 0 پرسپولیس تهران 2 1395/02/03 18:10 تختي
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 پرسپولیس تهران 1 استقلال اهواز 1 1388/05/23
week 19 استقلال اهواز 1 پرسپولیس تهران 0 1388/09/19
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 پرسپولیس تهران 1 استقلال اهواز 0 1387/09/06
week 33 استقلال اهواز 2 پرسپولیس تهران 1 1388/01/27
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 پرسپولیس تهران 3 استقلال اهواز 2 1386/07/27
week 27 استقلال اهواز 4 پرسپولیس تهران 1 1387/01/23
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پرسپولیس تهران 4 استقلال اهواز 0 1385/07/06
week 19 استقلال اهواز 1 پرسپولیس تهران 0 1385/11/28
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 پرسپولیس تهران 1 استقلال اهواز 0 1384/09/04
week 28 استقلال اهواز 2 پرسپولیس تهران 2 1385/01/20
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پرسپولیس تهران 2 استقلال اهواز 0
week 23 استقلال اهواز 1 پرسپولیس تهران 1
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 استقلال اهواز 0 پرسپولیس تهران 0 1381/09/15
week 19 پرسپولیس تهران 2 استقلال اهواز 1 1382/01/26