لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سايپـا تهران 1 سیاه جامگان 0 1396/09/04 15:00 ذوب آهن فولادشهر
week 28 سیاه جامگان 0 سايپـا تهران 3 1397/01/24 16:00 ثامن الائمه
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سیاه جامگان 0 سايپـا تهران 2 1395/05/15 19:00 ثامن الائمه
week 18 سايپـا تهران 1 سیاه جامگان 0 1395/11/04 15:00 پاس قوامین
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 سیاه جامگان 1 سايپـا تهران 2 1394/08/09 15:00 ثامن الائمه
week 26 سايپـا تهران 1 سیاه جامگان 1 1395/01/26 19:00 پاس قوامین