لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 تراکتور تبریز 1 راه آهن تهران 1 1394/05/23 18:30 یادگار امام
week 18 راه آهن تهران 0 تراکتور تبریز 0 1394/11/09 14:30 شهدا
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 تراکتور تبریز 4 راه آهن تهران 1 1393/06/21 19:00
week 23 راه آهن تهران 0 تراکتور تبریز 3 1393/12/21 15:30
لیگ 92931
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week راه آهن تهران 0 تراکتور تبریز 2 1392/11/01 14:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 راه آهن تهران 1 تراکتور تبریز 2 1392/07/11 16:00
week 27 تراکتور تبریز 0 راه آهن تهران 3 1392/12/01 16:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 راه آهن تهران 0 تراکتور تبریز 1 1391/05/16
week 21 تراکتور تبریز 3 راه آهن تهران 0 1391/10/24
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 تراکتور تبریز 1 راه آهن تهران 1 1390/09/03
week 31 راه آهن تهران 0 تراکتور تبریز 1 1391/02/03
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 تراکتور تبریز 3 راه آهن تهران 1 1389/05/10
week 19 راه آهن تهران 0 تراکتور تبریز 1 1389/09/28
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 تراکتور تبریز 2 راه آهن تهران 1 1388/06/06
week 21 راه آهن تهران 0 تراکتور تبریز 0 1388/10/02