لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 فولاد خوزستان 2 راه آهن تهران 2 1394/05/09 19:35 غدیر
week 16 راه آهن تهران 1 فولاد خوزستان 1 1394/10/05 15:00 شهدا
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 راه آهن تهران 0 فولاد خوزستان 1 1393/05/23 18:00
week 18 فولاد خوزستان 2 راه آهن تهران 0 1393/11/10 19:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 راه آهن تهران 0 فولاد خوزستان 1 1392/05/25 19:45
week 20 فولاد خوزستان 0 راه آهن تهران 0 1392/10/03 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 راه آهن تهران 2 فولاد خوزستان 1 1391/06/02
week 23 فولاد خوزستان 2 راه آهن تهران 1 1391/11/06
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 فولاد خوزستان 0 راه آهن تهران 0 1390/09/12
week 32 راه آهن تهران 0 فولاد خوزستان 0 1391/02/08
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 راه آهن تهران 1 فولاد خوزستان 0 1389/07/17
week 27 فولاد خوزستان 0 راه آهن تهران 0 1389/12/27
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 راه آهن تهران 2 فولاد خوزستان 1 1388/05/15
week 18 فولاد خوزستان 4 راه آهن تهران 0 1388/09/13
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 فولاد خوزستان 2 راه آهن تهران 3 1387/09/05
week 33 راه آهن تهران 2 فولاد خوزستان 1 1388/01/27
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 راه آهن تهران 1 فولاد خوزستان 1 1385/09/05
week 25 فولاد خوزستان 3 راه آهن تهران 1 1386/01/24
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 فولاد خوزستان 0 راه آهن تهران 1 1384/06/16
week 17 راه آهن تهران 1 فولاد خوزستان 2 1384/10/16