لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نفت تهران 1 استقلال خوزستان 0 1396/07/25 15:45 تختی
week 25 استقلال خوزستان 1 نفت تهران 0 1396/12/12 15:30 غدیر
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 استقلال خوزستان 2 نفت تهران 2 1395/05/21 20:30 غدیر
week 19 نفت تهران 1 استقلال خوزستان 1 1395/11/09 15:30 تختی
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 نفت تهران 0 استقلال خوزستان 0 1394/08/09 15:30 تختی
week 26 استقلال خوزستان 0 نفت تهران 0 1395/01/26 17:30 غدیر
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 استقلال خوزستان 1 نفت تهران 2 1393/05/24 19:25
week 18 نفت تهران 1 استقلال خوزستان 1 1393/11/10 15:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال خوزستان 2 نفت تهران 4 1392/05/25 20:30
week 20 نفت تهران 0 استقلال خوزستان 0 1392/10/03 15:00