لیگ 96972
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week پرسپولیس تهران 2 نفت تهران 0 1396/07/29 16:45
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 نفت تهران 0 پرسپولیس تهران 3 1396/05/19 20:45 تختی
week 18 پرسپولیس تهران 0 نفت تهران 0 1396/10/15 16:30 آزادی
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پرسپولیس تهران 3 نفت تهران 0 1395/07/24 18:00 آزادی
week 23 نفت تهران 0 پرسپولیس تهران 2 1395/12/15 17:25 تختی
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 نفت تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1394/09/09 15:00 تختی
week 28 پرسپولیس تهران 0 نفت تهران 2 1395/02/09 18:00 آزادی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 پرسپولیس تهران 1 نفت تهران 1 1393/05/10 19:40
week 16 نفت تهران 2 پرسپولیس تهران 1 1393/09/10 14:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نفت تهران 1 پرسپولیس تهران 0 1392/06/01 19:10
week 21 پرسپولیس تهران 0 نفت تهران 0 1392/10/13 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پرسپولیس تهران 0 نفت تهران 0 1391/06/26
week 25 نفت تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1391/11/21
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 پرسپولیس تهران 0 نفت تهران 0 1390/07/29
week 28 نفت تهران 0 پرسپولیس تهران 3 1390/12/26
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پرسپولیس تهران 3 نفت تهران 1 1389/08/14
week 31 نفت تهران 1 پرسپولیس تهران 5 1390/02/04