لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 راه آهن تهران 0 سايپـا تهران 2 1394/05/15 18:30 شهدا
week 17 سايپـا تهران 1 راه آهن تهران 0 1394/10/10 15:00 پاس قوامین
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سايپـا تهران 1 راه آهن تهران 2 1393/08/09 16:40
week 28 راه آهن تهران 2 سايپـا تهران 1 1394/02/11 18:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 سايپـا تهران 0 راه آهن تهران 3 1392/05/10 22:00
week 17 راه آهن تهران 0 سايپـا تهران 0 1392/09/14 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سايپـا تهران 0 راه آهن تهران 1 1391/06/07
week 24 راه آهن تهران 0 سايپـا تهران 0 1391/11/10
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 راه آهن تهران 2 سايپـا تهران 2 1390/08/27
week 30 سايپـا تهران 0 راه آهن تهران 1 1391/01/25
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 سايپـا تهران 0 راه آهن تهران 1 1389/05/31
week 23 راه آهن تهران 0 سايپـا تهران 0 1389/11/29
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 راه آهن تهران 0 سايپـا تهران 1 1388/05/30
week 20 سايپـا تهران 2 راه آهن تهران 1 1388/09/29
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 راه آهن تهران 1 سايپـا تهران 2 1387/06/03
week 21 سايپـا تهران 1 راه آهن تهران 0 1387/10/14
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 راه آهن تهران 2 سايپـا تهران 0 1386/05/26
week 18 سايپـا تهران 2 راه آهن تهران 2 1386/11/02
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سايپـا تهران 3 راه آهن تهران 1 1385/07/10
week 20 راه آهن تهران 0 سايپـا تهران 0 1385/12/04
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سايپـا تهران 6 راه آهن تهران 1 1384/09/04
week 28 راه آهن تهران 1 سايپـا تهران 0 1385/01/20