لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نفت مسجد سلیمان 1 پرسپولیس تهران 2 1401/06/19 20:00
week 21 پرسپولیس تهران 3 نفت مسجد سلیمان 0 1401/12/08 16:45
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 پرسپولیس تهران 1 نفت مسجد سلیمان 0 1400/09/08 18:00
week 22 نفت مسجد سلیمان 1 پرسپولیس تهران 2 1400/12/20 18:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 نفت مسجد سلیمان 0 پرسپولیس تهران 0 1399/09/06 16:35
week 18 پرسپولیس تهران 2 نفت مسجد سلیمان 1 1399/12/28 15:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 پرسپولیس تهران 0 نفت مسجد سلیمان 1 1398/09/01 16:15
week 26 نفت مسجد سلیمان 1 پرسپولیس تهران 2 1399/05/03 20:45
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پرسپولیس تهران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1397/05/26 20:30 آزادی
week 19 نفت مسجد سلیمان 0 پرسپولیس تهران 0 1397/12/04 16:00
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 پرسپولیس تهران 1 نفت مسجد سلیمان 1 1393/06/21 19:45
week 23 نفت مسجد سلیمان 2 پرسپولیس تهران 2 1393/12/21 14:30