لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 نفت مسجد سلیمان 0 استقلال تهران 0 1401/06/08 20:30
week 19 استقلال تهران 3 نفت مسجد سلیمان 1 1401/11/18
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 نفت مسجد سلیمان 0 استقلال تهران 3 1400/10/23 15:30
week 30 استقلال تهران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1401/03/09 19:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 نفت مسجد سلیمان 1 استقلال تهران 1 1399/11/10 15:00
week 28 استقلال تهران 1 نفت مسجد سلیمان 0 1400/04/29 21:15
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 نفت مسجد سلیمان 1 استقلال تهران 1 1398/06/24 19:45
week 18 استقلال تهران 2 نفت مسجد سلیمان 1 1398/11/12 17:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نفت مسجد سلیمان 1 استقلال تهران 2 1397/10/14 18:15 شهید بهنام محمدی
week 21 استقلال تهران 1 نفت مسجد سلیمان 0 1397/12/17 18:30
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 نفت مسجد سلیمان 0 استقلال تهران 2 1393/06/13 18:50
week 22 استقلال تهران 1 نفت مسجد سلیمان 0 1393/12/15 17:30