لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ملوان بندر انزلي 1 استقلال خوزستان 1 1402/08/19 16:00
week 25 استقلال خوزستان 1 ملوان بندر انزلي 1 1403/02/12 17:00
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال خوزستان 0 ملوان بندر انزلي 0 1400/09/11 14:30
week 25 ملوان بندر انزلي 1 استقلال خوزستان 0 1401/01/23 20:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 ملوان بندر انزلي 1 استقلال خوزستان 0 1399/10/02 14:00
week 23 استقلال خوزستان 0 ملوان بندر انزلي 0 1400/02/18 20:30
لیگ 96972
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week ملوان بندر انزلي 0 استقلال خوزستان 2 1396/08/05 14:00
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال خوزستان 0 ملوان بندر انزلي 0 1394/07/23 17:09 غدیر
week 23 ملوان بندر انزلي 1 استقلال خوزستان 1 1394/12/20 16:00 تختی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 ملوان بندر انزلي 1 استقلال خوزستان 1 1393/06/08 18:00
week 21 استقلال خوزستان 1 ملوان بندر انزلي 3 1393/12/01 15:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 ملوان بندر انزلي 2 استقلال خوزستان 1 1392/05/20 19:45
week 19 استقلال خوزستان 0 ملوان بندر انزلي 2 1392/09/28 15:00