لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 نفت مسجد سلیمان 1 پيکان تهران 2 1401/06/03 20:00
week 18 پيکان تهران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1401/11/13
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 پيکان تهران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1400/07/27 16:00
week 16 نفت مسجد سلیمان 1 پيکان تهران 2 1400/11/03 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 نفت مسجد سلیمان 0 پيکان تهران 1 1399/10/10 15:00
week 24 پيکان تهران 1 نفت مسجد سلیمان 1 1400/04/06 19:50
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پيکان تهران 2 نفت مسجد سلیمان 3 1398/07/12 16:00
week 21 نفت مسجد سلیمان 1 پيکان تهران 1 1398/12/09 16:00
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 نفت مسجد سلیمان 1 پيکان تهران 0 1397/09/09 15:15
week 29 پيکان تهران 1 نفت مسجد سلیمان 0 1398/02/21 21:30
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 23 پيکان تهران 1 نفت مسجد سلیمان 1 1394/11/06
week 4 نفت مسجد سلیمان 0 پيکان تهران 1 1394/06/13
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 پيکان تهران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1393/05/23 19:25
week 18 نفت مسجد سلیمان 0 پيکان تهران 0 1393/11/09 15:00